Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 i immatrykulacja studentów I roku Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie odbyła się w sobotę 4 października.

Została ona uświetniona obecnością zaproszonych gości: Biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w RP dr. Marka Kamińskiego, Biskupa Andrzeja Bajeńskiego, Rektora ChAT prof. Bogusława Milerskiego, Rektora WBST prezb. Gustawa Cieślara oraz Posła Johna Abrahama Godsona.
Każdy z nich zabrał głos podczas uroczystości wygłaszając przemówienie lub krótkie pozdrowienie. Po przywitaniu studentów I roku w gronie akademickim WSTS, zespół prowadził zebranych w uwielbieniu.

Rektor WSTS Piotr Nowak

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2Tm 2,16-17)

Rektor w swoim przemówieniu przypomniał, że Pismo Święte zostało dane między innymi po to, aby człowiek był doskonały. W tym dążeniu człowiek nie jest pozostawiony sam, lecz sam Bóg tego w nas dokonuje. Uczelnia teologiczna spełnia rolę pośredniczącą w tym dziele. W jej murach kształtuje się człowieka na poziomie poznawczym, studenci zdobywają wiedzę dotyczącą Pisma Świętego, ale także uczelnia wspiera dojrzewanie na płaszczyźnie duchowej. Tylko dzięki zróżnoważonemu rozwojowi chrześcijanin ma wpływ na swoje otoczenie.

Następnie Rektor mówił o tym, że to dzięki studentom uczelnia żyje i tylko dla nich ona funkcjonuje. Studenci WSTS przygotowują się do służby kościelnej, ale także społecznej. Dzięki wiedzy zdobytej podczas trzech lat studiów pełnią oni swoją służbę z odwagą i bez kompleksów. Nasza uczelnia współpracuje także z Chrześcjiańską Akademią Teologiczną w Warszawie i dzięki tej współpracy nas studenci mają okazję czerpać z bogatego dorobku myślowego kadry nauczycielskiej tej uczelni.

Biskup Marek Kamiński

A gdy przechodziłem koło ciebie […] odezwałem się do ciebie […]: Żyj i rośnij! (Ez 16,6-7)

Biskup przypomniał często niezauważane polecenie dane ludziom: Rośnij! Tylko wzrost gwarantuje wydawanie dobrego owocu. Wzrost, do którego jesteśmy powołani ma trwać przez całe nasze życie. Przykładami osób, które wzrastały i wydawały owoc był Apostoł Paweł czy także Marcin Luter. Uczelnie WSTS i ChAT są doskonałą pomocą we wzroście i rozwoju, są odpowiedzią na potrzeby wzrostu w Kościele.

Rektor ChAT Bogusław Milerski

Rektor ChAT na początku przekazał pozdrowienia. Następnie zwrócił się bezpośrednio do studentów WSTS mówiąc o tym jak ścisła jest współpraca między naszymi tradycjami wyznaniowymi. Dwa środowiska, które reprezentuje ChAT i WSTS, tj. ewangelickie i ewangelikalne dzieli kilka różnic, ale o wiele więcej łączy. Rektor apelował o odkrywanie wspólnej tożsamości, która opiera się na korzeniach biblijnych dowartościowanych przez Reformację, anabaptystów, mennonitów. Dodał, że wszystkie kościoły protestanckie potrzebują namysłu teologicznego, określenia swojej tożsamości. Nawiązał przy tym do postaci Hioba, który odważył się szukać innych odpowiedzi na dotykające go problemy niż te, które oferowali jego przyjaciele reprezentujący „bogobojne myślenie”.

John Abraham Godson

Poseł John Abraham Godson podczas swojego wystąpienia przypomniał ważną sentencję: „jeśli to dla czego żyjesz nie jest warte by za to umrzeć, to nie warto dla tego żyć”. Jego następne słowa były ilustracją myśli w nich zawartej. Człowiek powinien zadawać sobie pytanie: „Po co żyję?”, „Co jest treścią mego życia?”. Poseł odwołując się do osoby Chrystusa mówił, że nie jest się głupcem jeśli oddaje się swój czas, zasoby, życie – czego i tak nie jesteśmy w stanie zatrzymać, aby zyskać coś czego nie możemy stracić.

Często słyszy się, że „Bóg ma plan dla twojego życia”. Z pewnością bosy chłopiec z dżungli nie uwierzyłby, że bożym planem dla niego jest zostanie posłem w Polsce. Bóg powołuje wszystkich dostępnych ludzi do służby. Do tej służby chrześcijanie mogą przygotować się także na naszej uczelni.